STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Cennik usług GCI
 • Regulamin GCI

  REGULAMIN

  Gminnego Centrum Informacji

  Gminy Olszanka

  Przystąpienie do korzystania z usług GCI oznacza zapoznanie się  i akceptację zasad poniższego regulaminu


  1.      Gminne Centrum Informacji Gminy Olszanka jest czynne w dni powszednie w godzinach   730 - 1530 .

  2.     Interesanci po wejściu do sali komputerowej GCI zobowiązani są do pozostawienia odzieży wierzchniej w miejscu do tego przeznaczonym.

  3.       Przed przystąpieniem do pracy na stanowisku należy zarejestrować się u obsługi GCI.

  4.      Wszystkie usługi GCI świadczone osobom bezrobotnym z terenu Gminy Olszanka, służące poszukiwaniu pracy i podnoszeniu kwalifikacji, są bezpłatne. Osoby te mają pierwszeństwo w dostępie do usług.

  5.      Pracownicy Gminnego Centrum Informacji udzielają pomocy merytorycznej oraz udostępniają uczestnikom środki techniczne niezbędne w procesie poszukiwania pracy.

  6.      W GCI obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz wstępu pod wpływem alkoholu.

  7.      Zabronione jest samodzielne instalowanie dodatkowego oprogramowania oraz inna działalność mogąca zaszkodzić poprawnemu działaniu sprzętu komputerowego. Prośbę o dodatkowe oprogramowanie należy zgłosić obsłudze.

  8.      Zabronione jest korzystanie z gier komputerowych i komunikatorów internetowych       (chat-ów, itp.).

  9.      Zabronione jest spożywanie napojów i posiłków w czasie korzystania ze stanowisk komputerowych. Należy także zachować ciszę i spokój.

  10.   Każdą usterkę, czy zastrzeżenia do pracy komputera należy zgłosić  administratorowi.

  11.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu GCI.

  12.   Zabronione jest korzystanie z usług GCI w celach szkodliwych społecznie i zabronionych prawnie (przemoc, pornografia itd.).

  13.   W przypadku dużej liczby chętnych, obsługa może w prowadzić ograniczenia czasowe korzystania ze stanowisk do 1 godziny. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby bezrobotne.


  NIE ZASTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK PUNKTU REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAĆ ZAKAZ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU GCI DLA OSOBY, KTÓRA SIĘ TEGO DOPUŚCIŁA